2 Nam Trung Yên - Hà Nội +84.914.799.931 app@appteng.app

Module Tài khoản của tôi.

Module Tài khoản của tôi sẽ được tự động thêm vào hoặc loại bỏ khỏi ứng dụng của bạn khi bạn thêm hoặc loại bỏ các ứng dụng yêu cầu người dùng đăng nhập khi sử dụng ứng dụng. Bạn cũng sẽ luôn không nhìn thấy Module này trong Danh sách các Module.

Dưới đây là Danh sách các ứng dụng yêu cầu bắt buộc người dùng đăng nhập khi sử dụng. Do vậy khi bạn thêm các Module này trong ứng dụng của bạn, Module Tài khoản của tôi sẽ tự động được thêm vào ứng dụng:

1 - Đặt lịch hẹn;

2 - Thương mại điện tử;

3 - Bảng xếp hạng;

4 - Giảm giá;

5 - Dòng thời gian;

6 - Hộp thư đến;

7 - Tuyển dụng;

8 - Thẻ khách hàng;

9 - Dòng tin tức;

10 - Đăng nhập;

11 - Tài khoản;

12 - Mã phiếu QR;

13 - CHAT nâng cao;

14 - Thẻ cào;

15 - Taxi;

16 - Woocommerce;

17 - Thông báo đẩy;