2 Nam Trung Yên - Hà Nội +84.914.799.931 app@appteng.app

Công cụ tính toán

Module này giúp các Nhà hàng, Cửa hàng đồ ăn, các tour Du lịch tính toán phân bổ tiền thưởng, tiền bo.

Ví dụ:

Số tiền hoá đơn: 500.000 đồng

Tỷ lệ trích thưởng (%): 10

Số chỗ (số người): 4

Kết quả: 12.500 đồng

Module tính toán bằng công thức: Kết quả = Số tiền hoá đơn x Tỷ lệ phần trăm / Số chỗ

Bạn có thể căn cứ vào công thức này để áp dụng cho Nhà hàng, Cửa hàng đồ ăn, Tour Du lịch của bạn.