2 Nam Trung Yên - Hà Nội +84.914.799.931 app@appteng.app

Chính sách Bảo mật

Module này Quy định chính sách Bảo mật và Quy định sử dụng ứng dụng với người dùng của bạn.

Chúng tôi đã thiết lập mặc định các Quy định sử dụng và Chính sách bảo mật.

Bạn vẫn có thể tuỳ soạn lại theo các Quy định của bạn bằng cách sử dụng trình soạn thảo văn bản sẵn có.