2 Nam Trung Yên - Hà Nội +84.914.799.931 app@appteng.app

Quét CODE

Module này sẽ cho phép khách hàng của bạn sử dụng chế độ máy ảnh trên điện thoại di động của họ để quét Code QR và truy cập vào nội dung cụ thể.

Để thêm Module tính năng trong ứng dụng của bạn, chỉ cần nhấp vào Module Quét Code tại Bước 3: Module.

Về cơ bản, mã QR là dữ liệu được mã hóa dưới dạng ảnh. Khi sử dụng Module Quét Code, nó sẽ giúp người dùng xem được nội dung mà nó liên kết đến. Nó có thể là đường dẫn liên kết URL cụ thể bên ngoài ứng dụng, hình ảnh, văn bản hoặc bất cứ điều gì.

Một Code QR hiển thị như thế này:

Lưu ý rằng mỗi Code sẽ liên quan đến một nội dung cụ thể.

(Cảnh báo: Khi bạn thêm Module Quét Code, Module sẽ không được hiển thị trong Màn hình xem trước của Bảng điều khiển ứng dụng trên máy tính, nó sẽ chỉ được hiển thị trên AppTengView hoặc khi ứng dụng được xuất bản.)

Module Quét Code sẽ cho phép người sử dụng ứng dụng của bạn sử dụng trên các Module:

- Module Mã phiếu QR, xem tại đây

- Module Đăng nhập ứng dụng, xem tại đây

- Module Thẻ khách hàng, xem tại đây