2 Nam Trung Yên - Hà Nội +84.914.799.931 app@appteng.app

Thời tiết

Module này cho phép bạn cung cấp một widget thời tiết trong ứng dụng của bạn để hiển thị dự báo cho một thành phố cụ thể hoặc cho người sử dụng tìm thời tiết tại vị trí của họ.

Bạn chỉ cần chọn một quốc gia và một thành phố, sau đó lưu lại, theo hình ảnh dưới đây:

 

 

Nó sẽ hiển thị trong ứng dụng của bạn như sau: