2 Nam Trung Yên - Hà Nội +84.914.799.931 app@appteng.app

Mã nguồn

Module này rất hữu ích cho bạn nếu bạn biết chút ít về mã HTML. Nó giúp bạn xây dựng các hiệu ứng slider hình hoặc văn bản chạy, các giao diện tuỳ chỉnh hoặc tất cả các tính năng mà HTML có thể đem lại.

Xem thêm các hướng dẫn về HTML:

- HTML - Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản