Giảm giá

Với Module giảm giá bạn có thể tạo các loại giảm giá nhiều như bạn muốn và hiển thị chúng trong ứng dụng của bạn.

Dưới đây là những nội dung cơ bản của một chương trình giảm giá:

Hình ảnh:  bạn có thể thêm Hình ảnh mô tả chương trình giảm giá của bạn

Tên:  Ví dụ bạn có thể nhập “Cà phê miễn phí” (ngắn gọn và đơn giản)

Mô tả:  Ví dụ: “Một cà phê miễn phí vào thứ bảy hàng tuần”

Điều kiện:  Ví dụ: “Áp dụng với khách hàng có cài đặt ứng dụng này”

Chỉ có thể được sử dụng một lần : Bạn có thể chọn tuỳ chọn này nếu bạn muốn chỉ áp dụng giảm giá  cho khách hàng chỉ một lần. Nút “Giảm giá một lần” sẽ xuất hiện trong ứng dụng và khách hàng sẽ cần bấm vào nó để sử dụng số tiền giảm giá.

Ngày kết thúc hoặc không giới hạn: Chọn nếu bạn muốn giảm giá của bạn có thời hạn sử dụng cụ thể hoặc không giới hạn..

Hãy xem bảng nhập dưới đây:

 

Sau đó click OK và lặp lại quá trình này nếu muốn thêm mới giảm giá.

Sau khi tạo phiếu giảm giá, bạn có thể thay đổi thiết kế hiển thị trong phần “ Nền ứng dụng” và “Giao diện” ở phía dưới cùng của Module.