Tạo API Twiter như thế nào ?

Để thiết lập các API, đăng nhập tài khoản của bạn tại Twiter và truy cập  https://apps.twitter.com/app/new.

Nhập Tên Ứng dụng, Mô tả ứng dụng. Ở trường website nhập chính xác https://appteng.com. Bạn có thể để trống trường Callback URL.

Đồng ý với Điều khoản và điều kiện rồi và nhấp vào " Tạo ứng dụng Twitter của bạn “

Twiter sẽ thông báo cho bạn các khoá API kết nối. Lưu lại Consumer Key (Key API) và Consumer Secret cẩn thận để sử dụng sau này. 

Sau khi tạo Twitter Application của bạn, bạn cần cho phép ứng dụng truy cập tài khoản Twitter của bạn. Để làm điều này, hãy Click vào Tạo mã truy cập của Tôi.

Để ứng dụng có thể truy cập vào Twitter, có nghĩa là có được Tweets và số người theo dõi Twitter, bạn cần 4 khoá Key chính: Consumer Key, Consumer Secret, Access Token và Access Token Secret:

Bây giờ hãy thêm các khoá KEY API Twiter vào tài khảon của bạn tại www.appteng.com

Trước khi sử dụng Module Twitter trong để tạo ứng dụng, bạn cần nhập các khoá Twitter API trong tài khoản AppTeng của bạn.

Nhấp vào Cài đặt> API :

Bây giờ quay trở lại Bước 3 để thiết lập Module Twiter

Nhấp vào  Module Twiter trong bước 3: Module

Nhập ID tài khoản của bạn trên Twitter, nó bắt đầu bằng ký hiệu @ ở đầu tài khoản của bạn.

Sau đó nhấp vào nút Lưu

Nếu có lỗi, các thông báo sau sẽ xuất hiện:

Nếu bạn chưa nhập KEY API Twitter hoặc nhập sai KEY Twitter:

Nếu đã nhập chính xác:

Sau đó lưu thay đổi của bạn bằng cách nhấp vào OK.

Bạn đã hoàn tất.