Module Form

Module Form giúp bạn thiết lập các Form để người dùng ứng dụng nhập vào, ví dụ những câu hỏi, đặt hàng sản phẩm, gửi ảnh hoặc tham gia sự kiện ... 

Bước 1:

Để tạo Form, hãy Thêm Module Form từ 

 

THÊM VÀO ỨNG DỤNG CÁC MODULE PHÙ HỢP NHU CẦU CỦA BẠN

Hộp thoại sau đây xuất hiện:

Bước 2:

Để tạo ra một phần nhấp chuột đầu tiên vào “Thêm lĩnh vực”. Đặt tên cho phần này đây tôi đặt tên  “ dụđể hiển thị cho bạn thấy thể sử dụng với Module này, các phần sau sẽ xuất hiện:

Để thêm Form chúng ta nhấp chuột vàoThêm trường” . Cửa sổ này sẽ xuất hiện:

Tôi sẽ giới thiệu với bạn các tuỳ chọn trong phần này, được đánh số từ 1 đến 10 để tiện theo dõi như hình ảnh dưới đây:

Tuỳ chọn 1: Tuỳ chọn này cho phép người dùng ứng dụng nhập văn bản ngắn ( dụ: tên của mình ...)

Tuỳ chọn 2: Tuỳ chọn này cho phép người dùng ứng dụng nhập địa chỉ email của họ.

Tuỳ chọn 3: Tuỳ chọn này cho phép người dùng ứng dụng nhập số (không phải văn bản, dụ: Số phòng)

Tuỳ chọn 4: Tuỳ chọn này cho phép người dùng ứng dụng nhập thời gian (ngày,tháng năm giờ,phút)

Tuỳ chọn 5: Tuỳ chọn này cho phép người dùng ứng dụng chia sẻ vị trí của họ theo định vị GPS khi nhập Form.

Tuỳ chọn 6: Tuỳ chọn này cho phép người dùng ứng dụng nhập văn bản dài trên nhiều dòng ( dụ: Các ý kiến đóng góp, đề xuất của người dùng)

Tuỳ chọn 7: Tuỳ chọn này cho phép người dùng ứng dụng tuỳ chọn cùng lúc nhiều lựa chọn trong danh sách các tuỳ chọn do bạn tạo ra.

Tuỳ chọn 8: Tuỳ chọn này cho phép người dùng ứng dụng tuỳ chọn chỉ một lựa chọn trong danh sách các tuỳ chọn do bạn tạo ra.

Tuỳ chọn 9: Tuỳ chọn này cũng cho phép người dùng ứng dụng tuỳ chọn chỉ một lựa chọn trong danh sách các tuỳ chọn do bạn tạo ra nhưng định dạng hiển thị khác.

Tuỳ chọn 10: Tuỳ chọn này cho phép người dùng ứng dụng tải lên hình ảnh của họ.

Mỗi lần bạn nhập vào trường dữ liệu mới, bạn thể yêu cầu người dùng bắt buộc nhập hoặc khôngHãy xem hình ảnh dưới đây:

Bạn thể tạo không hạn chế các trường dữ liệu FormNhưng chúng tôi khuyên bạn nên sắp xếp các trường dữ liệu Form của bạn thật khoa học thân thiệnđể người dùng ứng dụng dễ dàng sử dụng..

Sau khi đã thiết lập tất cả các trường dữ liệu, bạn cần nhập địa chỉ email để các Form được gửi tới.

Bạn đã hoàn thành sẵn sàng nhận các thông tin từ người dùng ứng dụng của bạn.