Làm thế nào để đăng ký Đại lý bán hàng AppTeng ?

Bạn có thể là Cá nhân hoặc Doanh nghiệp khi bắt đầu đăng ký Chương trình Đại lý bán hàng AppTeng. Truy cập TẠI ĐÂY...

Định mức Hoa hồng trọn đời được quy định thế nào ?

AppTeng quy định có tối đa 5 cấp Đại lý bán hàng, được đánh số từ 1 đến 5. Trong đó: Đại lý mới gia...

Quy định nâng cấp độ Đại lý bán hàng AppTeng

Chương trình Đại lý bán hàng của AppTeng có tối đa 5 cấp độ Đại lý, thấp nhất là Đại lý cấp 5 và cao...

Định mức Hoa hồng Phát triển dành cho Đại lý AppTeng.

AppTeng quy định có tối đa 5 cấp Đại lý bán hàng, được đánh số từ 1 đến 5. Trong đó: Đại lý mới gia...

Hoa hồng phát triển là gì ?

Hoa hồng phát triển là khoản hoa hồng chiết khấu chi trả cho việc Phát triển Kênh đại lý bán hàng mới mà AppTeng chi...

Định mức Hoa hồng bán hàng dành cho Đại lý AppTeng.

AppTeng quy định có tối đa 5 cấp Đại lý bán hàng, được đánh số từ 1 đến 5. Trong đó: Đại lý mới gia...

Hoa hồng bán hàng là gì ?

Hoa hồng bán hàng là khoản hoa hồng chiết khấu, mà AppTeng trả cho người môi giới bán hàng. Là khâu trung gian giữa AppTeng...

Chương Trình Đại Lý AppTeng là gì ?

Chương trình Đại lý AppTeng là việc cho phép bất cứ ai đăng ký tham gia Quảng bá, Giới thiệu và Bán các Sản phẩm...

Đại lý gốc là gì ?

Khi bắt đầu tham gia Chương trình Đại lý của AppTeng, mặc dù bạn có thể là Đại lý thứ cấp của một Đại lý...

Liên kết giới thiệu là gì ?

Khi bạn thực hiện Quảng cáo trên không gian Internet, sẽ có nhiều khách hàng mà bạn thậm chí không biết trước đó, dưới công...

ID Đại lý là ngẫu nhiên (Random ID)

Khi tham gia Chương trình đại lý AppTeng, bạn được cấp ID đại lý, công nghệ của chúng tôi thực hiện cấp phát ID ngẫu...

Tuỳ chỉnh liên kết giới thiệu, tìm kiếm đại lý thứ cấp.

Chương trình Đại lý AppTeng cung cấp cho bạn Bảng điều khiển Đại lý với nhiều tính năng cao cấp dựa trên Công nghệ và...

Hoa hồng trọn đời

AppTeng áp dụng chính sách Hoa hồng trọn đời, có nghĩa là một khách hàng được bạn giới thiệu tới AppTeng và thực hiện mua...

Chương trình Đại lý bán hàng AppTeng là gì ?

AppTeng cấp phép cho các Đại lý bán hàng trực tiếp cho khách hàng và phát triển các Đại lý bán hàng thứ cấp. Hệ...