Các thuật ngữ được sử dụng trên nền tảng Edu Go

Học sinh chính quy: Học sinh chính quy là học sinh đã nộp đơn hoặc được chấp nhận đào tạo tại một cơ sở giáo dục...