Các vấn đề chung

Không thể tìm thấy máy chủ hợp lệ để gửi Email chiến dịch, hủy bỏ cho đến khi máy chủ phân phối có sẵn!

Lỗi này được hiển thị vì bạn không có máy chủ phân phối để chọn để gửi chiến dịch hiện tại. Điều này có thể...

Giám sát khi gửi Email Marketing tới địa chỉ Email Google (Gmail hoặc GSuite)

Gần đây, chúng tôi nhận thấy rằng cách Google xử lý các Email đang tạo ra sự nhầm lẫn liên quan đến việc theo dõi...