Chiến Dịch Email Marketing

Nhúng nguồn cấp dữ liệu XML (RSS) vào chiến dịch của bạn

Bắt đầu với phiên bản Email Go 1.3 của AppTeng, bạn có thể nhúng các nguồn cấp dữ liệu XML (RSS) vào các chiến dịch...

Gửi chiến dịch Email Marketing

Sau khi danh sách người nhận Email của bạn được tạo, đã đến lúc tạo và gửi chiến dịch Email Marketing đầu tiên của bạn . Bạn...