Thiết lập Hệ thống Email Marketing trên nền tảng Email Go của bạn

Thêm máy chủ phân phối SendGrid mới (API Web)

Trước hết, bạn phải tạo một tài khoản ở đây  https://signup.sendgrid.com/ . Khi bạn đã hoàn tất, bạn sẽ cần xác nhận địa chỉ Email mà bạn...

Thêm máy chủ phân phối Mailgun mới (API Web)

Trước hết, bạn phải tạo một tài khoản tại đây  https://signup.mailgun.com/new/signup . Khi bạn đã hoàn tất, bạn sẽ cần xác nhận tài khoản của mình bằng...

Thêm máy chủ phân phối SparkPost mới (API Web)

Trước hết, bạn phải tạo một tài khoản tại đây  https://app.sparkpost.com/join . Khi bạn đã hoàn tất, bạn sẽ cần xác minh tài khoản của mình bằng...

Tài khoản phụ Sparkpost

Khi tạo máy chủ phân phối Api Web SparkPost trên Nền tảng Email Go của AppTeng, bạn thực hiện bằng cách tạo khóa API cho...

Làm thế nào để sửa lỗi Forbidden khi xác thực Máy chủ phân phối Sparkpost ?

Thông báo lỗi có thể hiển thị như sau: Cannot send the confirmation email using the data you provided. Here is a transcript of the...