Nền tảng GetFund - Góp vốn đầu tư

Nền tảng GetFund Go của AppTeng là gì ?

Đây là nền tảng được AppTeng phát triển nhằm hỗ trợ các Cá nhân, Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ thực hiện các kêu gọi góp...