Nền tảng QR Pos – Res là gì ?

Để ngăn chặn sự lây lan của COVID, cần phải hạn chế & tránh tiếp xúc. Do đó, Menu / Thực đơn QR Code cần...