Sử dụng Nền tảng QR Pos – Res như thế nào ?

Đối với  sở kinh doanh: Đăng ký và tạo tài khoản Cơ sở kinh doanh của bạn tại https://qrpos.teng.vn/ Đi tới TAB Menu và Tạo...