Ứng dụng iOS và các vấn đề đã biết

Apple Store có phê duyệt ứng dụng WebView – tích hợp với Website không ?

WebView là gì ? Trên nền tảng AppTeng, khi bạn sử dụng các Module Link, Liên kết, Nhúng Web hoặc Module Mã nguồn để tích...