Cách thu thập địa chỉ Email – Khách hàng tiềm năng trong Facebook Messenger với Nền tảng Shop Go – Comment và Chat Bot của AppTeng

Thu thập dữ liệu người dùng là thông lệ chung trong các Website và ứng dụng hiện đại. Đối với doanh nghiệp, việc thu thập...