Đăng tải sản phẩm của bạn

Nếu bạn là Người bán đã đăng ký, bạn sẽ nhận được các tùy chọn tải lên sản phẩm từ Bảng điều khiển theo các...

Cách quản lý đơn đặt hàng

Trong trang danh sách đơn đặt hàng, bạn sẽ lấy thông tin Mã đơn hàng, Số lượng sản phẩm, Tên khách hàng, Số tiền, Tình...

Cách tải lên hàng loạt sản phẩm

Bước 1: 1. Tải xuống tệp khung xương và điền vào nó với dữ liệu thích hợp. 2. Bạn có thể tải xuống tệp ví...