2 Nam Trung Yên - Hà Nội +84.914.799.931 app@appteng.app

Làm thế nào để nhúng các video bí mật vào ứng dụng của tôi ?

Các ứng dụng khoá học trực tuyến, các kênh video có phí bản quyền của bạn, hoặc các video mà bạn muốn bảo mật....đều có thể nhúng trên ứng dụng và lưu trữ trên YouTube.

Xem thêm: Thay đổi cài đặt bảo mật của Video

Ứng dụng của bạn cần sử dụng 2 Module Video và Module Đăng nhập (nếu muốn thiết lập cho 1 Module Video) hoặc Module nâng cao Padlock Pro - Phân quyền Người dùng nếu ứng dụng của bạn có nhiều Module Video và bạn muốn phân quyền truy cập khác nhau cho mỗi người dùng.

Xem thêm hướng dẫn sử dụng các Module này:

- Hướng dẫn sử dụng Module Video

- Hướng dẫn sử dụng Module Đăng nhập

- Hướng dẫn sử dụng Module Padlock Pro - Phân quyền Người dùng.

Bây giờ quay trở lại YouTube của bạn.

Để thực hiện bảo mật các Video, bạn cần chuyển các Video của bạn về chế độ Không công khai.

Khi bạn tải Video lên Kênh YouTube của bạn, bạn cần chọn chế độ Không công khai như hình ảnh dưới đây:

Nếu các video đã có sẵn trên YouTube, bạn cần thiết lập cấu hình sang chế độ Không công khai. Để làm điều này truy cập vào tài khoản YouTube của bạn, chọn Kênh > Trình quản lý Video, nhấp vào Chỉnh sửa, sau đó chọn từ chế độ Công khai về chế độ Không công khai.

Bây giờ trong Module Video, bạn nhập ID Kênh và Tuỳ chọn Kênh như hình ảnh dưới đây:

Sau đó sử dụng các Module Đăng nhập hoặc Module Padlook Pro để khoá hoặc phân quyền người dùng với Module Video cho các tài khoản người dùng.

Lưu ý quan trọng:

- Bạn phải bảo mật đường dẫn liên kết URL của các Video Không công khai;

- Bạn phải bảo mật tài khoản YouTube của bạn;