Tôi có thể tìm thông tin API của mình ở đâu?

Để tích hợp Nền tảng Email Go của AppTeng với các ứng dụng của bên thứ 3 hoặc bất kỳ ứng dụng tùy chỉnh nào,...